Login
Shopping cart
Low Shippingcosts Worldwide Shipping Expert telephone advice WhatsApp us Pay by Creditcard or PayPal +150.000 items on stock

Algemene Voorwaarden

WORKWEAR4ALL EN BIJBEHORENDE WEBSHOPS:


www.workwear4all.nl
www.workwear4all.be
www.workwear4all.com
www.deveiligheidsshop.nl
www.dikeworkwear.nl
www.24shopper.nl
www.pilotshirts.nl
www.123overdoos.nl
www.billigsteoverall.de
www.hlmbedrijfskleding.nl
www.hlmkleidung.de
www.bramsparis-spijkerbroeken.nl
www.magnumboot.nl
www.magnumboot.be
www.giovanni-capraro.nl
 

 

Noot vooraf: 

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die WorkWear4All in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a) risicoanalyses

b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door "WORKWEAR 4 ALL B.V.”, gevestigd te Ulft, hierna te noemen "WORKWEAR 4 ALL", aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van WORKWEAR 4 ALL.

1-3 Indien WORKWEAR 4 ALL met de opdrachtgever bepalingen overeenkomt die in strijd zijn met een of meerdere artikelen of leden van artikelen in deze voorwaarden, dan zijn deze slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. De opgegeven prijzen gelden voor levering van WORKWEAR 4 ALL, zijn exclusief omzetbelasting, exclusief emballage en transportkosten.

2-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door WORKWEAR 4 ALL zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden WORKWEAR 4 ALL niet.

 

Artikel 3 Overeenkomst.

3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor WORKWEAR 4 ALL door haar schriftelijke/mondelinge bevestiging.

3-2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door WORKWEAR 4 ALL bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven. Is een voorbeeld, monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.

3-3 Kleurverschillen binnen een partij of tussen partijen kunnen voor komen. Dit is nimmer een reden tot ontbinding van een overeenkomst of vergoeding van schade.

3-4 Projecten hebben over het algemeen een side-letter (overeenkomst) deze wordt toegevoegd aan onze standaard algemene overeenkomst.

 

Artikel 4 Afspraken.

4-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van WORKWEAR 4 ALL binden de laatste niet, voor zover ze door WORKWEAR 4 ALL niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5 Prijzen en betaling

5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden WORKWEAR 4 ALL niet. Bij uw bestelling wordt tijdens het afrekenen van uw order BTW berekend.

5-2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door WORKWEAR 4 ALL aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. WORKWEAR 4 ALL is gerechtigd om periodiek te factureren.

5-3 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5-4  WORKWEAR 4 ALL heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5-5 WORKWEAR 4 ALL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. WORKWEAR 4 ALL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5-6 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan WORKWEAR 4 ALL verschuldigde.

5-7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5-8 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien WORKWEAR 4 ALL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5-9 In de webshop kunt u achteraf betalen met Billink, de betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

5-10 In de webshop kunt u achteraf betalen middels Afterpay, bij het kiezen van achteraf betalen met Afterpay. Gaat u akkoord met de voorwaarden van WorkWear4All en de opgestelde voorwaarden van Afterpay. (Raadpleeg Afterpay voor de voorwaarden)

5-11 In de webshop kunt u gespreid betalen middels Capayable, bij het kiezen van gespreid betalen middels Capayable. Gaat u akkoord met de voorwaarden van WorkWear4All en de opgestelde voorwaarden van Capayable. (Raadpleeg Capayable voor de voorwaarden)

5-12 Bij het gebruik maken van de overige aangeboden betaalproviders bijv. PayPal, iDeal, Creditmaatschappijen en overige aangeboden betaalmogelijkheden in de check-out. Gaat u akkoord met de voorwaarden van WorkWear4All en de opgestelde voorwaarden van de gekozen betaalprovider. (Raadpleeg de gekozen betaalprovider voor de voorwaarden)

5-13 WorkWear4All behoud het recht ''achteraf betalen met Afterpay'' te weigeren bij project-orders en pasdagen.


Artikel 6 Leveringstermijnen.

6-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever WORKWEAR 4 ALL schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor WORKWEAR 4 ALL zijn om de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

 

Artikel 7 Vervoer.

7-1 De verzending geschiedt op de wijze als door WORKWEAR 4 ALL is aangegeven.


Artikel 8 Meer- en minderwerk.

8-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

8-2 Door WORKWEAR 4 ALL te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, worden aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9 Uitbesteding werk aan derden.

9-1 WORKWEAR 4 ALL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

9-2 Opdrachtgever machtigt WORKWEAR 4 ALL om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 10 Wijziging van de opdracht.

10-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

10-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan WORKWEAR 4 ALL ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

10-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door WORKWEAR 4 ALL buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 11 Reclame.

11-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, WORKWEAR 4 ALL terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering WORKWEAR 4 ALL wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

11-2 WORKWEAR 4 ALL dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

11-3 Indien de reclame naar het oordeel van WORKWEAR 4 ALL juist is, zal zij, ter keuze van WORKWEAR 4 ALL, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. WORKWEAR 4 ALL is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

11-4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van WORKWEAR 4 ALL daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 12 Garantie.

12-1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 13 Risico bij reparatie.

13-1 Bij WORKWEAR 4 ALL in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door WORKWEAR 4 ALL niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat zij terzake van schade aan of verlies van de goederen van haar assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.

13-2 De opdrachtgever zal zelf zorgen voor een veiligheidscopie van de op eventuele aanwezige gegevensdrager(s) zich bevindende informatie. Voor verlies aan informatie op deze gegevensdrager(s) is WORKWEAR 4 ALL niet aansprakelijk.


Artikel 14 Retentierecht.

14-1 Wanneer WORKWEAR 4 ALL goederen van de opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht. WORKWEAR 4 ALL heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid.

15-1 WORKWEAR 4 ALL is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;

g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

15-2 WORKWEAR 4 ALL is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van WORKWEAR 4 ALL of van hen, die door WORKWEAR 4 ALL te werk zijn gesteld.

15-3 WORKWEAR 4 ALL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 16 Overmacht.

16-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar WORKWEAR 4 ALL of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van WORKWEAR 4 ALL, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van WORKWEAR 4 ALL, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor WORKWEAR 4 ALL overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

16-2 WORKWEAR 4 ALL is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud.

17-1 WORKWEAR 4 ALL geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, haar eigendom.

17-2 WORKWEAR 4 ALL heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

17-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 18 Wanprestatie en ontbinding.

18-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

18-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal WORKWEAR 4 ALL ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te harer keuze.

18-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft WORKWEAR 4 ALL eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die WORKWEAR 4 ALL op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 19 Koop op afstand

19-1 Dit artikel is van toepassing op bedrijven, stichtingen, verenigingen, elke vorm van organisatie en consumenten die bij WORKWEAR 4 ALL een bestelling plaatsen via internet of telefonie.

19-2 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan WORKWEAR 4 ALL bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan WORKWEAR 4 ALL retourneren, conform de door WORKWEAR 4 ALL verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

19-3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal WORKWEAR 4 ALL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

19-4 WORKWEAR 4 ALL kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door WORKWEAR 4 ALL tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument danwel die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

19-5 Project bestellingen voor scholen kunnen binnen 14 dagen kostenloos worden geannuleerd, bij het overschrijden van de annuleringstermijn van 14 dagen worden er 25% annuleringskosten gerekend over de totaalfactuur. Uitzondering op het annuleren van de bestelling is als de kleding gepersonaliseerd wordt met een logo of tekst. De klant dient alle kledingstukken die gepersonaliseerd zijn of worden, art-work, positiebonnen, borduurkaarten en ontwerpen, 100% te betalen.

 19-6 Bestellingen die zijn geplaatst door en voor bedrijven, stichtingen, verenigingen, elke vorm van organisatie die zijn gefactureerd met een kortingsprijs kunnen niet worden omgeruild of geretourneerd.

19-7 Bestellingen door wederverkopers zijn volledig uitgesloten om geplaatste bestellingen deels of volledig te retourneren of om te ruilen.

19-8 inkomende en geplaatste inkooporders van bedrijven, stichtingen, verenigingen, elke vorm van organisatie, zijn bindend indien zij per e-mail of schriftelijk bij WorkWear4All zijn geplaatst of bevestigd.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

20-1 Op alle door WORKWEAR 4 ALL gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

20-2 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van WORKWEAR 4 ALL, indien WORKWEAR 4 ALL dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

20-3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20-4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

20-5 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met WORKWEAR 4 ALL.
-
Pay safe by Creditcard or PayPal

Private and business customers can easily pay with a creditcard or PayPal.

-
FAST WORLDWIDE SHIPPING

Your order is shipped quickly and can be delivered anywhere in the world.

-
PERSONALIZE YOUR WORKWEAR

We customize your clothes according to your own wishes by means of a printing or embroidery. We help and advise you for the very best result.

-
LARGE WEBSHOP ASSORTMENT

A wide range of clothing and shoes are available on our webshop, we are active in various industries and we are happy to advise you on the possibilities.

-
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE

We are available in different ways. The customer service is available from 09:00 to 17:00. You can call us, e-mail, WhatsApp and chat

Shopping cart

Clear filters

Filter

Cancel
Confirm